Kdo jsem

Mgr. Ondřej Surga, identifikační číslo 66254744

Advokát zapsaný v seznam České advokátní komory pod č. 09700

Adresa: Štefánikova 1/65, Praha 5, PSČ 150 00

Webová adresa je: http://surga.cz

Zásady ochrany osobních údajů na webu

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Prostřednictvím webu nesbíráme žádná osobní data.

Komentáře

Vkládání komentářů není na našem webu povoleno.

Cookies

Na našem webu se nepřihlašujete, neuchováváme tedy cookies v jiné formě, než jaká je běžná funkčnost prohlížeče.

Vložený obsah z jiných webů

Na webu může být zahrnutý obsah z fyzicky jiného webu. Vložený obsah se chová stejným způsobem, jako kdybyste navštívili přímo tento jiný web. Tento web může sbírat vaše data, používat cookies, tracking (sledování) třetí stranou, monitorovat interakci s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste zalogován na tuto stránku.

Google Analytics

Google Analytics používáme pro měření a analýzu návštěvnosti v běžném rozsahu poskytovatele této služby. Součástí těchto dat nejsou osobní údaje.

Komu poskytujeme data

Protože prostřednictvím webu nesbíráme žádné osobní údaje, nikomu je nepředáváme.

Jak dlouho uchováváme osobní data

Protože prostřednictvím webu nesbíráme žádná osobní data, neuchováváme je.

Zásady ochrany osobních údajů našich klientů

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Smlouva

Účel zpracování

Poskytování právních služeb
Úschova finančních prostředků

Příjemci osobních údajů

V případě úschovy finančních prostředků jsou příjemci:

• Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 66000777

• Orgány veřejné moci dle zákona č. 253/2008 Sb.

• Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, identifikační číslo 64948242

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po dobu vyplývající z právních předpisů. Po uplynutí doby zpracování s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Subjekt údajů má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276