Dopady pandemie do smluvních vztahů

PODSTATNÁ ZMĚNA OKOLNOSTÍ

Ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví, že dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, může se dotčená strana domáhat obnovení jednání o smlouvě. Podmínkou pro obnovení jednání je, že dotčená strana prokáže, že nemohla změnu rozumně předpokládat ani ovlivnit, a že taková skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, popř. se jí až po uzavření smlouvy stala známou.

S ohledem na to, že se jedná o dispozitivní zákonné ustanovení, uplatní se uvedené pouze v případě, že na sebe dotčená strana nepřevzala nebezpečí změny okolností. V obchodní praxi mezi podnikateli jsou tyto doložky o převzetí nebezpečí změny okolností sice velmi časté, rozhodně však doporučujeme smluvní ujednání prověřit z hlediska možnosti uplatnění citovaného ustanovení a následně zvážit otveření jednání o smlouvě.

VYŠŠÍ MOC

V případě prodlení s plněním smluvní povinnosti se může smluvní strana v prodlení zprostit povinnosti k náhradě škody dle § 2913 občanského zákoníku, prokáže-li, že k takovému prodlení došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na její vůli, která jí dočasně nebo trvale v plnění povinnosti zabránila. Překážka vzniklá z osobních poměrů nebo vzniklá až v době prodlení, ani překážka, kterou byla strana podle smlouvy povinna překonat, však povinnosti k náhradě škody nezprostí.

Jsme toho názoru, že současná pandemie a uplatněná opatření vlády, reps. ministra zdravotnictví mohou mít povahu takové překážky. Prokázání všech podstatných skutečností rozhodných pro uplatnění liberačního důvodu je na té straně, která se vyšší moci dovolává. Může být proto vhodné dobře vývoj situace dokumentovat.

Pokud jde o podstatnou změnu okolností i pokud jde o vyšší moc, je zcela zásadní okamžik uzavření smlouvy. Pokud totiž strana při uzavření smlouvy již situaci znala nebo mohla očekávat, nemůže se ani jednoho z ustanovení dovolávat. Pokud tedy nyní jednáte o uzavření smluv, může být vhodné na to myslet a případně ve smlouvě tuto problematiku výslovně upravit.