Negatorní žaloba v podmínkách společenství vlastníků – aktivní legitimace

Aktivní legitimace v případě zápurčí žaloby

Z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 10. 2018 ve věci sp.zn. 26 Cdo 287/2018

(ve věci žaloby vlastníků bytových jednotek proti vlastnici bytové jednotky v témže domě o uložení povinnosti odstranit stavbu zděné kotelny umístěné na schodišti společných prostor u vstupu do její bytové jednotky, v přízemí domu)

Práva jednotlivých vlastníků jednotek jsou omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků jednotek. Podle § 1175 odst. 1 o. z. vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

Poruší-li vlastník jednotky tyto povinnosti, může se dotčený vlastník domáhat ochrany svého vlastnického práva. podle citovaného ustanovení.

Půjde-li o změnu společných částí domu, je třeba za „dotčené“ vlastníky považovat všechny vlastníky jednotek v domě. Byť je společenství vlastníků oprávněno v rámci správy domu podat negatorní žalobu podle ustanovení § 126 odst. 1 obč. zák. (nyní § 1042 o. z.) proti osobě, která neoprávněně zasahuje do práv vlastníků jednotek ke společným částem domu, není tím vyloučeno, aby se jednotliví vlastníci jednotek domáhali ochrany svých práv samostatně, jsou-li pro to splněny předpoklady.

Žaloba k odvrácení hrozící újmy

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.9.2019 ve věci sp.zn. 26 Cdo 379/2019

(ve věcci, ve které se společenství vlastníků jako žalobce domáhalo, aby byla vlastníku sousední nemovitosti uložena povinnost odstranit havarijní stav prostoru bývalé uhelny na sousedním pozemku)

Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno také k podání žaloby k odvrácení hrozící újmy na společných částech domu podle § 2903 odst. 2 o. z.