Využití úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR pro vnitrostátní nákladní dopravu

Pro přepravu věcí ve vnitrostátní dopravě bude od 1.1.2019 platit úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR vyhlášená pod č. 11/1975 Sb. Zásadním dokumentem je podle této úmluvy nákladní list, který je dokladem o uzavření přepravní smlouvy i o jejím obsahu (na rozdíl od „náložného listu“, který je cenným papírem, se kterým je spojeno právo na vydání zásilky). Podle úmluvy platí mimo jiné omezení odpovědnosti výše náhrady škody za ztrátu zásilky nebo její poškození (s možností sjednat za příplatek odpovědnost neomezenou).

Změna byla provedena doplněním § 9a do zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, který s účinností od 1.1.2019 bude znít: „Ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.“

Právním základem tohoto odkazu je ustanovení § 2578 občanského zákoníku, které odkazuje na použití jiného právního předpisu. S ohledem na soukromoprávní základ vztahů je otázka, do jaké míry se mohou strany dohodnout odchylně od uvedené úmluvy. Podstata CMR je taková, že odchylnou dohodu stran v mezinárodní přepravě v zásadě vylučuje, nicméně § 9a na tuto kapitolu úmluvy neodkazuje. Je proto otázka, zda se ve vnitrostátní přepravě uplatní i tento aspekt nebo zda budou mít strany možnost si dohodnout jinou úpravu. Zcela jasno o této otázce bude až ve chvíli, kdy jí rozhodne judikatura soudů.

U dopravců provozujících mezinárodní přepravu lze předpokládat rychlý příklon k CMR, v případě menších dopravců tomu tak být nemusí. S ohledem na shora uvedené bude nezbytné (alespoň do ustálení judikatury) kontrolovat vztahy s dopravci jak z hlediska CMR tak z hlediska případných odchylných ujednání. V případě, že by přepravní smlouva uzavřena nebyla a byl vystaven pouze nákladní list, uplatní se CMR. To je nutné dobře uvážit i v případě poskytování nákladní přepravy jiným subjektům.